26-09-07

In Le Journal du Pays Basque

Vijftien personen werden opgepakt in Noord Baskenlan.

Lees meer...

 

http://lejpb.com/idatzia/20070926/art204530.php

10:07 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-09-07

Balade en Pays Basque

BALADE EN PAYS BASQUE

 

Zaterdag 29 september

 

Van 15u tot 17u

 

Op Radio Bro Gwened (klik hier om te luisteren)

 

 

 

Alain gaat ons de eerste Cd van AMAREN ALABAK voorstellen

 

“AndereGatik”

 

De jonge dames die deel uitmaken van deze groep staan al zeven jaar op de planken. Hun eerste optreden had plaats tijdens een voorstelling van Jean-Michel Bedaxagar. Zij waren toen twaalf jaar oud! Nu brengen zij een eigen en eigenzinnig programma met traditionele Baskische nummers (in een origineel kleedje) maar gaan ook over de grenzen kijken!  Voor alle “a capella” liefhebbers: een aanrader!

 

http://www.itelebista.com/fr/video/1824

 

 

 

 

Kepa Junkera

 

Zal weldra in Bretagne vertoeven voor 2 concerten ( Rennes en Redon) en dus meer over hem in deze Balade en Pays Basque!

 

http://fr.youtube.com/w/?v=pnDNNdTQltY&session=8pnCM3udVlIaPLxu92nswKJPkNHsHDk7BcvshY-22ydw5IDpyGNG6fppajJ6lJ_fkWxfjonwKnswzRouBVGLZWDXxthVAo5x9i9h_P6ZwVA0pT07AT5W-ChYRyUCAzGkY5hM4rEb_mnXRd70Ek7yY8SOon6hS5j2gsHYWtx5SdjATgC0OXHse_DuruMnIZyY3TKA0hXbCWBuiQAwZoK8MGYugNTU3ZRXNNmy0LUzDQtruTlWE9UJe8mshqPff563

 

 

 

Verder… Verrassingen!

 

Pour infos en Français

 

http://baladeenpaysbasque.monsite.wanadoo.fr/

 

21:43 Gepost door F. in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het belgicisme in de Vlaamse culturele sector

Zaterdag 29 september 2007

 

4de Sociaal-Flamingantische Trefdag

 

Het belgicisme in de Vlaamse culturele sector

 

Portret van een zonderlinge culturele elite die de politieke emancipatie van haar volk verwerpt

 

Zaal Rubens Berchem (Antwerpen)

Statiestraat 175, Berchem (Antwerpen)

 

http://www.landdag.org/www2/agenda.html

09:31 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-07

Clea / Bahar

Manifestation de solidarité avec Bahar le 27 septembre 2007

De 9 h à midi
Cour d'Appel Anvers, Waalsekaai 35A, 2000 Anvers


Liberté d'expression: qu'est-ce qui est en jeu?

Nous exigeons la liberté d'association et d'expression

Texte de plate-forme pour la liberté d'association et d'expression - 1 juin
2007

La Belgique a une longue tradition démocratique de participation active de la
société civile dans le débat politique. Il existe une interprétation très
large de la liberté d'association et de la liberté d'expression, toutes deux
ancrées dans notre constitution. L'action sociale est indissolublement liée à
l'exercice de ces libertés.

Ces dernières années, une série d'événements ont montré que ces libertés ne
sont pas définitivement acquises. Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et contre le terrorisme, les compétences des services
de police ont été considérablement élargies. Ces nouveaux instruments
permettent de contrôler les mouvements sociaux et de limiter leur liberté
d'action.


L'activité des ONG risque d'être criminalisée. Des questions et des critiques
légitimes sont considérées comme une menace. Elles entrent souvent en conflit
avec le droit à la propriété ou avec l'ordre public. Chaque fois que des
intérêts commerciaux sont menacés, des moyens sont rapidement mis en place
pour limiter le droit à l'action sociale. L'accusation récente d'association
de malfaiteurs à l'égard de Greenpeace Belgium par Electrabel constitue une
évolution inquiétante.


Depuis les attentats du 11 septembre, il existe en Belgique une tendance à
assimiler des points de vue radicaux à du terrorisme. L'actualité judiciaire
de notre pays, avec l'inculpation des trois altermondialistes liégeois pour
participation à une organisation criminelle d'une part et l'affaire Bahar
Kimyongür d'autre part, suscite l'impression qu'un certain nombre de lois, et
en particulier la loi contre les infractions terroristes, permettent
l'application de lourdes peines à des actes qui ne revêtent aucune forme
violente, et encore moins terroriste. Dans les deux cas, il s'agit bien plus
d'actions militantes non violentes ou d'expression et de diffusion d'une
opinion.

Les associations ne peuvent pas permettre la restriction des libertés
d'association et d'expression.
Les associations constatent aujourd'hui que leur liberté de mouvement est
atteinte de différentes manières:

- Par l'abus des procédures (par exemple: référence à des articles du code
pénal qui ne sont   pas   d'application, comme l'article 322 sur
l'association de malfaiteurs)

- Par la poursuite judiciaire des actions (intimidation par des inculpations
lourdes)

- Par une législation antiterroriste qui porte atteinte aux droits
fondamentaux

- Par l'extension des compétences des services de police et de renseignement

- Par des requêtes unilatérales qui arrêtent des actions

- Par les menaces d'astreintes ou des plaintes pour atteinte à l'honneur ou
diffamation

- Par des arrestations et des perquisitions


Des militants d'organisations syndicales, de partis politiques,
d'organisations nongouvernementales, du mouvement altermondialiste et bien
d'autres encore, qui s'engagent pour le progrès social et écologique, pour la
solidarité internationale ou pour les droits de l'homme, peuvent être
criminalisés et, en conséquence, condamnés lourdement et de manière tout à
fait disproportionnée.
La protection des libertés constitutionnelles est une partie essentielle de
l'état de droit. Les organisations signataires demandent au prochain
gouvernement fédéral de rectifier cette tendance et de prendre des
initiatives législatives pour clarifier l'interprétation de ce qui relève de
la contestation sociale sous toutes ses formes afin de la retirer du champ
d'application du code pénal, de l'action criminelle ou terroriste.
INFO
www.leclea.be

LISTE DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DU TEXTE - PLATFORME

http://www.greenpeace.org/belgium/assets/binaries/platform-organisations

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidariteitsmanifestatie met Bahar op 27 september 2007

Om 9 uur tot 12 uur

Hof van Beroep Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 AntwerpenVrije meningsuiting: wat staat er op het spel?

We eisen ons recht op vereniging en vrije meningsuiting
Platformtekst voor de grondwettelijke vrijheid op vereniging en vrije
meningsuiting                 - 1 juni 2007
België heeft een lange democratische traditie van actieve participatie van het
maatschappelijk middenveld in het politieke debat. Doorgaans bestond er een
vrij brede interpretatie van het recht op vereniging en het recht op vrije
meningsuiting die beide grondwettelijk zijn verankerd. Sociale actie is
onlosmakelijk verbonden met deze rechten.

Een aantal gebeurtenissen de jongste jaren tonen dat vrijheid van vereniging
en vrije meningsuiting nog steeds niet definitief verworven zijn. In het
kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme
zijn de bevoegdheden van de politiediensten de laatste jaren enorm
uitgebreid. De nieuwe instrumenten maken het mogelijk om sociale bewegingen
te controleren en hun actievrijheid in te perken.


Het werkveld van de ngo's dreigt te worden gecriminaliseerd. Legitieme vragen
en kritiek worden gezien als een bedreiging. Zij komen vaak in conflict met
het recht op eigendom of met de openbare orde. Telkens wanneer een zakelijk
belang in het gedrang komt, wordt al snel naar middelen gegrepen om het recht
op sociale actie in te perken. De recente beschuldiging van bendevorming aan
het adres van Greenpeace Belgium door Electrabel, is een gevaarlijke
evolutie.


Sinds 11 september is er daarenboven ook in België een tendens om radicale
standpunten te koppelen aan terrorisme. De gerechtelijke actualiteit in ons
land met de beschuldiging van de drie Luikse andersglobalisten voor
lidmaatschap van een criminele organisatie enerzijds en de affaire Bahar
Kimyongür anderzijds, doet de indruk ontstaan dat een aantal wetten en meer
in het bijzonder de antiterrorismewetgeving zware straffen mogelijk maakt
voor daden die onder geen enkele vorm gewelddadig, laat staan terroristisch
waren. Het ging in beide gevallen veeleer over geweldloze acties van
militanten of het uiten en verspreiden van een mening.


De verenigingen kunnen niet toelaten dat hun grondwettelijk recht op
vereniging en vrije meningsuitiging krimpt.
Vandaag ondervinden de verenigingen dat die bewegingsruimte op verschillende
manieren wordt aangetast:

- Door misbruik van procedure (voorbeeld: verwijzing naar artikels uit het
strafrecht die niet van       toepassing zijn zoals artikel 322 over
bendevorming)

- Door strafrechterlijke vervolging van acties (intimidatie door zware
beschuldigingen)

- Door een antiterrorismewet die fundamentele rechten aantast

- Door uitbreiding van bevoegdheden van politie- en inlichtingendiensten

- Door eenzijdige verzoekschriften die acties stopzetten

- Door het afdreigen met schade-eisen of klachten voor laster en eerroof

- Door arrestaties en huiszoekingen


Militanten van vakbonden, politieke partijen, ngo's, de andersglobalistische
beweging en de vele anderen die zich inzetten voor sociale en ecologische
vooruitgang, internationale solidariteit of mensenrechten kunnen
gecriminaliseerd en aansluitend disproportioneel zwaar veroordeeld worden.

De bescherming van de grondwettelijke vrijheden behoort tot de essentie van de
rechtsstaat. De organisaties die deze platformtekst vragen dan ook aan de
volgende federale regering om deze trend te corrigeren en wetgevende
initiatieven te nemen om de interpretatie over wat behoort tot het gebied van
de sociale contestatie in al haar vormen te verduidelijken en uit de sfeer
van de strafwet, van misdadige of terroristische actie te halen.
INFO:
www.vrede.be (klikken foto Bahar rechts)

LIJST ONDERTEKENAARS PLATFORMTEKST VRIJE MENINGSUITING
:

http://www.greenpeace.org/belgium/assets/binaries/platform-organisations


22:32 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-07

Mikel Laboa

MIKEL LABOA


"Lekeitioak"Il s'agit, à la base, du travail d'adaptation pour support CD du disque Lekeitioak (double LP elkar 1988), un travail non réalisé jusqu'à présent et qui nous semble très important. D'une part c'est le seul disque de Mikel Laboa qui restait à adapter sur support CD et, d'autre part, le concept Lekeitioak reflète, sans aucun doute, l'essence la plus intime, captivante et inimitable de ce grand génie, son monde imaginaire le plus intime qui est encore et toujours également novateur, contrevenant et révolutionnaire, comme à ses débuts.
Dans cette adaptation sont inclus tous les titres parus dans le double vinyle original en 1988 ; s'y ajoutent d'autres Lekeitio enregistrés et édités autant avant qu'après, qui allient les chansons figuratives fondamentales, leur création la plus intime et secrète. La contribution remarquable que tant Jose Luis Zumeta comme Bernardo Atxaga, compagnons inséparables de Laboa depuis ses débuts, apportent à cette nouvelle compilation est une aide précieuse pour l'interprétation de l'univers exubérant de Mikel Laboa.

Présentation : 22 novembre

 

http://www.elkarlanean.com/elkarlanean.cfm?&saila=Musika&atala=nobedadeak&hizkuntza=3

 

 

Op 22 november wordt LEKEITIOAK, de dubbele LP uit 1988 eindelijk op CD uitgebracht. Op deze Cd krijgen we niet alleen de originele LEKEITIOAK maar ook nog andere “experimenten” te horen. Wat op deze CD te horen is mag, tot op heden, tot het meest intieme en meest vernieuwende werk van deze Mijnheer beschouwd worden. Twintig jaar later blijft deze muziek ons verrassen.

 

Een aanrader!

 

 

21:25 Gepost door F. in Muziek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-07

Journal du Pays Basque 14/9/2007

 

Le parquet espagnol a requis entre 10 et 15 ans de prison pour les membres d’Udalbiltza
·Le ministère public réclame 240 ans de prison pour 22 responsables de l’assemblée d’élus abertzale

Le parquet de l’Audience Nationale espagnole a requis des peines d’entre 10 et 15 ans de prison à l’encontre de 22 responsables de l’assemblée d’élus abertzale Udalbiltza mis en examen il y a quatre ans par le juge d’instruction Baltasar Garzón. Le ministère public a également demandé la dissolution de cette institution tout comme l’interdiction de ses activités. Le parquet a requis 10 ans de prison pour un délit "d’appartenance à une organisation terroriste" à l’encontre des 22 élus mis en examen, dont l’ancien élu hazpandar Xarlo Etxezaharreta. Pour quatre d’entre eux, le président d’Udalbiltza et ancien maire d’Ondarroa, Loren Arkotxa, il a également requis une peine de cinq ans pour un délit de "malversation de fonds publics". Les arguments du parquet se basent sur le fonctionnement "alégal" d’Udalbiltza, c’est-à-dire que n’étant pas illégal, il n’est pas non plus légal. Créé en septembre 1999 par des élus municipaux des partis abertzale de gauche et de droite des sept provinces basques, Udalbiltza a pour but de soutenir la langue et la culture basques, mais aussi l’économie locale, en mettant en place un système de solidarité. Plusieurs projets ont été octroyés par cette institution qui a subi une scission deux ans après. D’un côté, les élus du PNV et d’EA ont créé le Conseil de direction d’Udalbiltza ainsi que la fondation Udalbide. De l’autre, lors d’une assemblée tenue au Palais Kursaal en 2001, l’assemblée d’élus de la gauche abertzale a décidé de poursuivre les activités d’Udalbiltza. "Au service de l’ETA" En avril 2003, sous l’ordre du juge Baltasar Garzón, la police espagnole a arrêté huit membres du conseil d’administration d’Udalbiltza et a perquisitionné et scellé les sièges d’Astigarraga, de Bilbo, Gasteiz et d’Iruñea, y réquisitionnant le matériel trouvé. En mai, le juge entendait cinq autres membres d’Udalbiltza dont le président Loren Arkotxa et décidait de les écrouer. En juin, le magistrat suspendait provisoirement les activités d’Udalbiltza en l’accusant d’être "un instrument au service de l’ETA". D’après Baltasar Garzón, l’argent géré par l’institution basque servait à financer des projets de l’organisation armée. Pourtant, le premier projet prôné par Udalbiltza à travers le Fonds de cohésion fut le Plan Xiberoa 2010 de développement économique. Les responsables d’Udalbiltza ont toujours nié tout lien avec l’organisation armée basque, en soulignant que les comptes de l’assemblée d’élus sont absolument transparents. Peu après, en septembre 2003, ce fut le tour de l’ancien élu hazpandar Xarlo Etxezaharreta, interpellé alors qu’il participait aux journées internationalistes d’Askapena à Abadiño. Xarlo Etxezaharreta a été libéré en en avril 2004. Dans son réquisitoire, le parquet de l’Audience Nationale espagnole reprend les thèses du magistrat espagnol affirmant qu’Udalbiltza participe au réseau "politique, social et financier de l’ETA". L’assemblée d’élus a répondu à travers un communiqué en réfutant ces accusations. "Notre seul délit est de travailler pour la construction d’Euskal Herria [Pays Basque]. Il s’agit là d’une ânerie politique et juridique" laquelle "n’avait pas de sens il y a quatre ans, pas plus aujourd’hui".

Procès 18/98 : en attente d’un verdict
Les près de soixante personnes mises en examen dans le dossier principal du macro-procès 18/98 (duquel le dossier Udalbiltza a été détaché), sont toujours en attente du verdict. Des peines d’entre 10 et 20 ans de prison ont été requises par le ministère public pour des délits présumés de "collaboration" ou d’"appartenance" à l’ETA. Une journée de solidarité, Bat Egin Eguna, est organisée dimanche dans la vallée de Sakana (Navarre).
 
 
[logo]

 

Xarlo Etxezaharetta

10:49 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-07

CLEA

 

http://www.leclea.be/

Gand

13:08 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-09-07

DHKP-C

 

 Het "DHKP-C proces" voor het HOF VAN BEROEP, Waalse Kaai, Antwerpen, op
donderdag 13 september om 14 uur
Samenkomst om 13 uur op de trappen van het gerechtshof.

Informatieavond
De zaak Bahar Kimyongür
of de criminalisering van de politieke militant.
Boekhandel De Groene Waterman, Wolstraat 7, Antwerpen
Donderdag 13 september 2007, 20 uur
Organisatie: De Groene Waterman Kelder.

Met Luk Vervaet, CLEA, Stephan Galon, vakbondssecretaris, Platform voor Vrije
Meningsuiting, Bahar Kimyongür, beschuldigde

Op initiatief van Greenpeace ondertekenden 180 Nederlandstalige en Franstalige
organisaties uit België in juni 2007 een gezamenlijke "Platformtekst voor de
grondwettelijke vrijheid van vereniging en vrije meningsuiting". Dit
memorandum werd bezorgd aan toenmalig formateur Leterme.

In deze tekst stellen de 180 organisaties ondermeer dat er "ook in België,
sinds 11/9, een tendens is om radicale standpunten te koppelen aan
terrorisme. De gerechtelijke actualiteit in ons land met de beschuldiging van
de drie Luikse andersglobalisten voor lidmaatschap van een criminele
organisatie enerzijds en de affaire Bahar Kimyongür anderzijds, doet de
indruk ontstaan dat een aantal wetten en meer in het bijzonder de
antiterrorismewetgeving zware straffen mogelijk maakt voor daden die onder
geen enkele vorm gewelddadig, laat staan terroristisch waren. "

Op 13 september wordt in Antwerpen 'de affaire Bahar Kimyongür' heropend
voor het Hof van Beroep. Het Hof van Cassatie had eerder, op 19 april, de
vonnissen van Brugge en Gent én de maandenlange opsluiting van alle
beschuldigden vernietigd.
De 'affaire Bahar Kimyongür' is de naam van het proces tegen vermoedelijke
leden en leiders van de Turkse Marxistische organisatie DHKP-C.

Het comité T, een waakzaamheidscomité voor toezicht op de strijd tegen het
terrorisme, met ondermeer de Liga voor de Mensenrechten, noemde dit proces in
zijn jaarrapport 2006 een " overduidelijk politiek proces dat de grenzen van
de rechtstaat en van het procesrecht op een gevaarlijke manier verlegt".

Het comité T roept de democratische beweging op om te reageren en "de
gevaarlijke evolutie inzake politieke repressie te keren ". In dit proces
gaat het immers niet over het al dan niet steunen of sympathie hebben voor de
DHKP-C, dan wel over de democratische rechten en de rechtstaat waarin wij
morgen willen leven.

Meer informatie over deze zaak vindt u op
http://www.vrede.be en
http://www.leclea.be 

Appel à l'opinion démocratique

Après la victoire de la Cassation d'avril 2007,
le procès intenté contre 7 membres présumés de l'organisation
révolutionnaire DHKP-C recommence à Anvers !

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007 à 14h à ANVERS

RASSEMBLEMENT SUR LES MARCHES DU PALAIS de JUSTICE
Dès 13h, Waalse Kaai, 35a.

Bahar, Kaya, Musa, Sükriye... ne sont ni des malfaiteurs, ni des criminels, ni
des terroristes. Exprimons-leur notre solidarité car, à travers leur procès,
l'objectif de la Justice est de restreindre la liberté d'expression et
d'association des citoyens.

La Cour de Cassation a cassé tous les jugements des tribunaux de première
instance et d'appel et ordonné la libération de tous les détenus dans le
procès du DHKP-C. Elle a estimé que la désignation spéciale du juge Troch
était partiale et ne garantissait pas un procès équitable aux inculpés. Tous
les démocrates se réjouissent de cette sage décision. Les avocats de la
défense ont souligné l'importance de la mobilisation suscitée par le CLEA et
la Plate-Forme néerlandophone.

Aujourd'hui, le procès reprend à Anvers. Pour la Belgique, c'est un test
important dans l'application de la loi antiterroriste. Cette loi permet de
faire d'un simple militant de gauche ou d'un lointain sympathisant de la
cause kurde, palestinienne ou basque un "dirigeant d'organisation
terroriste". Le procès de Bahar Kimyongür montre que la traduction d'un
communiqué d'une organisation marxiste considérée comme illégale coûtera cinq
ans ferme avec arrestation immédiate !

Tous  les pays de l'Union européenne se sont dotés de législations contre le
terrorisme et élaboré des listes de groupements et personnes décrétées
terroristes. Ces décisions des Conseils de ministres européens résultent d'un
alignement croissant sur la politique des Etats Unis.

Depuis l'arrêt de la cour de Cassation, de nombreuses autres personnes sont
victimes en Europe de ces législations : Jose Maria Sison aux Pays-Bas, en
situation parfaitement légale depuis des années, vient d'être arrêté. Des
sociologues allemands ont été arrêtés, puis relâchés, mais restent inculpés
pour « avoir employé les mêmes  mots » qu'un groupe jugé terroriste. Deux
syndicalistes espagnols, Candido et Morala, ont été emprisonnés, puis
relâchés sous caution, pour avoir mis une caméra de surveillance hors d'état
de nuire lors d'une grève contre la privatisation d'un chantier naval. Etc...

Militants politiques résistant à l'Empire, sociologues défendant des analyses
de gauche, militants syndicaux combattant les privatisations..., les lois
antiterroristes ne font pas dans le détail.


Soirée d'information « Résister n'est pas un  crime »  L'affaire Bahar
Kimyongür et la criminalisation de la militance politique.

Luk  Vervaet, CLEA, Stephan Galon, secrétaire syndical et membre de
la
Plate-forme
pour  la liberté d'expression, Bahar Kimyongür, ex-détenu
politique et inculpé

Librairie  De Groene Waterman,  Jeudi  13 septembre 2007, à 20h, Wolstraat  7,
Anvers  Organisation:  De Groene Waterman Kelder.
Nadine Rosa-Rosso
Rue Van Artevelde,  161/19
1000 Bruxelles
0484597802
027926913

 

 

08:43 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |