04-11-05

 Heren Censors, goede avond!

 

Sorry, ik heb de muziek van Peio SERBIELLE ontdekt toen hij al in de gevangenis zat!  Zo ben ik ook alle berichtgevingen, hem aangaande, gaan opzoeken. Ik probeer eerst de meest recente nieuwsberichten te vertalen!

 

Maar er zijn ook oudere mededelingen en brieven die belangrijk blijven!

 

Zoals deze…

 

 

 

Angoulême – 23 juni 2005

 

 

Heren censors, goede avond!

 

Open brief aan het Hof van Beroep van Parijs

2de Kamer van Onderzoek

Voorgezeten door Mijnheer LIBERGE

 

ONDERWERP: 17 juni 2005-10-09

Hoger beroep tegen de verlenging van “opsluiting” besloten op 27 april 2005 en dit voor 4 maanden.

 

Mijnheer de Voorzitter,

 

Zoals U ons aanraadde nam ik akte van het feit dat “de tijd dringt, dat andere dossiers wachten en dat het u, hierdoor, onmogelijk is mij de tijd te gunnen om mij nader te verklaren”.

Ik betreur het, Mijnheer de Voorzitter, want ik denk dat mijn verklaring meer aandacht verdiende en zeker geen niet-ontvankelijkheidverklaring.

 

Op 27 mei al, toen ik voor de Rechter van Vrijheid en Detentie verscheen, vond de Magistraat van het Openbaar Ministerie het niet nodig te luisteren naar de verklaringen van Meester BLANCO en mezelf. Meer nog, zij ging openlijk haar blad, de “Courrier International” zitten lezen wat moest getuigen van haar gebrek aan belangstelling voor wat wij te vertellen hadden… en bovendien getuigde van een klaarblijkelijk gebrek aan respect voor zowel mijn advocaat als mezelf.

 

(…)

 

Daarom besloot ik in beroep te gaan tegen de verlenging van mijn hechtenis, hopend bij het Hof van Beroep meer aandacht te vinden. Maar het mocht niet zijn.

Aangezien ik geen gehoor krijg van het Hof van Beroep, besloot ik mijn ongenoegen te uiten op mijn eigen vredelievende manier.

Zoals ik al eerder zei, de wapens die ik hanteer zijn: woorden, mijn stem, de Muziek, steeds weer de Muziek”

 

Ik ga niet terugkomen op de kern van de zaak. Mijn betrokkenheid bestaat enkel uit de hospitaliteit die ik verleende aan personen. Deze hospitaliteit werd me ingegeven uit menselijke overtuiging.

 

Maar het lijkt me noodzakelijk u kennis te laten nemen met de verklaringen die ik u op 17 juni wou voorleggen.

 

Zo wou ik het hebben over het document waarnaar u tot tweemaal toe verwees (op 15 april en 17 juni ) betreffende de “antecedenten van Pierre SERBIELLE”. Dit document, uittreksel van een verslag van de Inlichtingsdiensten (proces-verbaal van 20 september 2004 –D17-) vertoont enkele ernstige onjuistheden die nochtans geleid hebben tot de gerechtelijke actie en, op heden, de verlenging van mijn hechtenis.

 

Mijn advocaat, Meester BLANCO, had het al over deze onjuistheden in het verdedigingsschrift dat hij overhandigde aan het Hof van Beroep op 24 mei.

 

Ter herinnering, in het proces-verbaal van 20 september 2004 dD17), presenteert de onderzoeker (van de Direction Centrale des Renseignements Généraux) wat hij de “antecedenten van Pierre SERBIELLE” noemt en schrijft:

 

“Pierre SERBIELLE

Geboren op 30 oktober 1955 te Mauléon (Atlantische Pyreneeën)

Van Jean-Baptiste en Pierrette LADUCH

Franse nationaliteit

Artiest, zanger, toondichter

Baskischnationalistische militant aanleunend bij het ETA en zijn steun getuigend aan de Baskische gevangenen.

 

Aanhaling van elementen komende uit ons bewijsmateriaal:

 

April 1971: hij neemt deel aan de gewelddadige manifestatie van de ABERRI-EGUNA (Dag van het Vaderland) te SAINT-JEAN-DE-LUZ, een veroordeling tot het betalen van 1 500 Frs (1)  oplopend voor geweld tegen magistraten.

 

1972:  Hij wordt lid van het bestuurscomité van “ESKUALTZALEEN-BILTZARA”, vereniging die werkt voor de ontwikkeling en de verspreiding van de Baskische taal. Hij verlaat deze vereniging in november 1975 omdat hij de betrokkenheid en de doelmatigheid van de vereniging betwijfelt.

 

1975: hij is lid van de vereniging MENDE BERRI (Nieuwe Tijden) en verantwoordelijke van “IKASTALDIA”.

In maart van dat jaar, wordt hem gevraagd zich te verklaren voor het plakken van affiches van de Baskische Socialistische Partij E.H.A.S. die zich “Patriottisch en socialistisch” noemt en die de wil uitdrukt Noord en Zuid Baskenland te herenigen in één Baskische Staat, bevrijdt van de Franse en Spaanse onderdrukking.”

 

 

MIJN ANTWOORD

 

A – VERSIE A

 

Mijnheer de Voorzitter, ik zal deze versie van de “Antecedenten van Pierre SERBIELLE” opgemaakt door de Inlichtingsdiensten, Versie A noemen.

 

Eerst en vooral wil ik uw aandacht trekken op het feit dat ik geboren ben in 1955. Deze documenten kunnen geen deel uitmaken van het dossier gezien ik, op het ogenblik van de feiten, minderjarig was.

 

Wat zeer interessant is, is dat dit onderzoek begint in april 1971. Wat u moet weten, Mijnheer de Voorzitter, is dat ik op 1 april 1971, juist die dag – het gaat niet om een aprilvis! -, een fietsongeval had wat een hospitalisatie tengevolge had in de kliniek LARRIEU van PAU. Ik was gedurende vijf dagen in coma en de ernstige verwondingen (2) noodzaakten nog maanden nazorg (Meester BLANCO overhandigde hieromtrent een dossier op 24 mei 2005).

 

Negen dagen in de kliniek! Toen ik wakker werd en mezelf in de spiegel zag, ontdekte ik mijn kaalgeschoren schedel!

 

Tijdens de rit in de ziekenwagen die me van GARINDEIN (plaats van het ongeval) naar de kliniek van SAINT-PALAIS (ongeveer 25 km) moest brengen was mijn bloeddruk tot “3” gedaald. De dokters besloten toen een schedelboring uit te voeren waarna mijn bloeddruk steeg tot “6” waarna zij het beter vonden me naar de kliniek LARRIEU te PAU (80 km) te vervoeren om er in de neurologische dienst van Dokter COURSON opgenomen te worden. Daarna waren er de lange maanden van herstel, bij mijn ouders.

 

Mijnheer de Voorzitter, ik weet dat ik een artiest ben en dat men aan artiesten, door hun beroep, soms de gave van “alomtegenwoordigheid” toeschrijft. De geschiedenis leert ons dat sommigen hiervoor veroordeeld werden tot de brandstapel, de pijnbank of beter, als afvalligen beschouwd werden!!

 

Maar hier is het duidelijk! Ik kon niet tegelijk in de kliniek en op de “gewelddadige betoging” in SAINT-JEAN-DE-LUZ zijn!

 

Ik herinner u, dat mijn advocaat de medische attesten, die deze beschuldigingen nietig moeten doen verklaren, ingediend heeft. Deze beschuldigingen zijn niet alleen leugenachtig maar ook lasterlijk.

 

Bovendien was ik lid noch van “ESKUALTZALEEN-BILTZARA” noch van de “Politieke Partij E.H.A.S” Ik was wel lid van MENDE BERRI (vertaling: nieuwe eeuw) een vereniging die taalcursussen organiseerde: “IKASTALDIA” (vertaling: taalstage)

Zoals je naar Engeland zou gaan om er, tegen kost en inwoning, deel uit te maken van een Engelse familie en zo van ’s morgens tot ’s avonds ondergedompeld te worden in de Engelse taal.

 

Mijn vraag, Mijnheer de Voorzitter: is het leren van de Baskische taal nu ook al strafbaar?

 

Wat de interpellatie betreft – een feit of niet?- gaat het hier om activiteiten (het plakken van affiches) die enkel en alleen deel uitmaken van de vrijheid van meningsuiting.

 

Mijnheer de Voorzitter, ik verwijs u naar:

 

a) artikel 19 van het Internationaal Pact van Burgerlijke en Politieke rechten dat in werking trad op 4 februari 1981

 

b) artikel 9  van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens,  dat de gewetensvrijheid en vrijheid van meningsuiting beschermt.

 

Bovendien, Mijnheer de Voorzitter, hadden de aangehaalde feiten plaats onder de Franquistische regering, voor Spanje een democratie werd!!

 

Buiten MENDE BERRI  heb ik mij nooit aangesloten bij eender welke politieke of associatieve organisatie.

 

De manier waarop mijn “antecedenten” voorgesteld worden, doen me denken aan de methode van Mijnheer GARZON, de Spaanse antiterreur onderzoeksrechter.

Deze methode steunt op de regel van het postulaat van Euclides:

 

 - Men neemt een vereiste – een onderstelling – die men als voldongen beschouwt

(in dit geval: Baskisch nationalistisch militant, met sympathieën voor ETA, steunt Baskische gevangenen)

- Men verdedigt het gegeven met voorbeelden, voor het merendeel onjuist en listig (3) Anders gezegd, Mijnheer de Voorzitter, om te misleiden!

- Uiteindelijk belanden we bij de gewenste conclusie: “Mijnheer Pierre Serbielle kan gevaarlijk zijn want hij is voor de gewapende actie enz…

 

Samenvatting:

 

a)      Inlichtingen die merendeels onjuist zijn

b)       Lasterlijk tegenover mij

c)      Bestemd om te verrassen en te misleiden

 

 

Ik vraag u, Mijnheer de Voorzitter:

 

Het onderzoek van de Generale Inlichtingsdienst dat gewag maakte van mijn “antecedenten” en waarvan het Hof van Beroep, waarvan u de eer hebt Voorzitter te zijn, zich tot tweemaal toe bediende (15 april en 17 juni) om me in gevangenschap te houden, heeft dit Hof de bedoeling het Gerecht waarvan u een eminente vertegenwoordiger bent te misleiden, en te bedriegen?

 

Ik durf het niet te geloven!

 

Het zij zo! De methode van mijnheer GARZON heeft geleid tot de “voorlopige hechtenis” van heel wat burgers die helemaal niets te maken hebben met geweld.

 

 

B- VERSIE B

 

 

Mijnheer de Voorzitter, mag ik nu uw aandacht vragen voor Versie B, de enige die me aangaat.

 

-         Pierre SERBIELLE beter gekend als Peio SERBIELLE

 

-         Bask en Wereldburger. Mijn geschiedenis is deze van een reiziger die, met het parfum van zijn geboortegrond op zak, de wereld verkent en die zich na elke ontmoeting rijker voelt. Voor mij geen ostracisme maar respect, verdraagzaamheid en gevoel voor het “UNIVERSELE” zoals de Portugese dichter Miguel TORGA dit omschrijft: “het lokale, maar zonder muren”

 

-         Artiest, zanger, toondichter maar ook

 

-         Manager, impresario (van de Keltische groep ARZ NEVEZ, het duo LOS HERMANOS SANCHEZ en nog anderen) Mijn taak is: hen artistiek begeleiden, optredens regelen en zoeken, met hen, naar de beste oplossingen om hen professioneel te doen groeien.

 

-         Artistiek directeur

 

-         Producent van platen en concerten: zoeken naar financieringen enz

 

Ik kan u verzekeren, Mijnheer de Voorzitter, dat mijn dagen, gewoonlijk, goed gevuld zijn!

 

-         Militant:

 

Enkele jaren geleden werd ik door Jean-Luc Hess uitgenodigd mijn derde plaat te komen voorstellen op FRANCE INTER.

 

Hij vroeg me: “Peio SERBIELLE, bent u een militant?” Waarop ik antwoordde: “Beste Mijnheer, kent u de oorsprong van dat woord? Van het Latijn “MILES-MILITIS”, wat “soldaat” betekent. Zit ik hier in uniform?”

 

Even was er een ijzige stilte waarna het interview verderging maar wel over het onderwerp waarvoor ik naar de studio ging.

 

Mijnheer de Voorzitter, ik herhaal:

 

-         Ik ben geen militant en ik ben bij geen enkele partij of organisatie ingeschreven. Maar ik heb, zoals iedereen, overtuigingen. En als het me overkomt tussenbeide te komen over Baskenland is dat altijd met woorden. Zo sprak ik de hoop uit dat Baskenland ooit zou mogen deel uitmaken van het “symfonisch orkest der Naties”

 

-         Tijdens de huiszoeking heeft de politie 18 opnames van mijn concerten (in Frankrijk en buitenland) in beslag genomen. U zult er nergens een oproep tot haat of geweld vinden maar wel een anagram die zegt dat de Basken geen deel uitmaken van de ONU (Organisation des Nations Unies) maar wel van de UNO (Union des Nations Oubliées)

 

-         Ik heb altijd geloofd in de “overredingskracht” van Schoonheid, emoties, een kreet, een glimlach en tederheid. Het is waar dat ik zong over mijn land, mijn taal en de bedreigde cultuur maar mijn Grote Liefde is en blijft de Muziek.

 

 

 

Tijdens mijn muzikale carrière heb ik mijn steun verleend aan SOS Racisme, aan de slachtoffers van FURIANI (Calvi/Corsica), aan de Téléthon, aan de Sidaction, de Ligue contre le Cancer, het Feest van de Parti Socialiste (Bourget/Parijs) en was muzikant tijdens misvieringen…  

 

 

Ik wou het ook even hebben over de personen die zich mijn lot aangetrokken hebben en mij publiekelijk hun steun betuigen en mijn vrijlating vragen. Zij weten dat mijn stem en mijn muziek mijn enige wapens zijn!(4)

 

Mijnheer de Voorzitter, u kent wellicht de uitspraak van Friedrich NIETZSCHE :”Zonder muziek zou het leven een grote vergissing zijn!”

 

Voor mij, artiest, betekent muziek zoveel als zuurstof. LEVENSNOODZAKELIJK!!

 

In de gevangenis van Angoulême aankomend hoopte ik de instrumenten die er in het muziekatelier “slapen” te mogen gebruiken. Ik heb zelfs voorgesteld dit Atelier te leiden maar er werd me gezegd dat deze taak onmogelijk aan een gevangene kon toevertrouwd worden. Er zou “misschien” wel geprobeerd worden, op voorwaarde dat er geld voor was, een gitaarleraar, van “buitenhuis” tweemaal per week te laten komen!!

 

U kunt u voorstellen, Mijnheer de Voorzitter, dat dit antwoord mij niet geruststelt betreffende de toekomst van mijn artistiek werk.

En u hebt nu besloten me nog 4 maanden langer achter de tralies te houden.

Nog vier maanden zonder zuurstof, Mijnheer de Voorzitter?

 

U weet nochtans dat ik een man van eer ben, dat mijn verklaringen onveranderd blijven en dat ik me bij elke oproep van het gerecht zou melden.

 

WAT VERWACHT U VAN MIJ, MIJNHEER DE VOORZITTER?

DAT IK UITDROOG?

 

U weet, Mijnheer de Voorzitter, met elke artiest wordt ook zijn werk opgesloten!

 

De uitgave van de CD EGON – Le Chant des Légendes Basques, uitgegeven door Sony Music, werd al tweemaal uitgesteld. Het gaat hier om een collectief werk waaraan het Baskische koor AIZKOA en muzikanten van het symfonische orkest van Bordeaux Aquitaine hebben meegewerkt.

 

DEZE PLAAT WACHT OP ME. WACHT OP ONS, MIJNHEER DE VOORZITTER!

 

Bijgevolg zal ik, vandaag nog, mijn aanvraag tot een spoedige vrijlating herhalen.

 

In afwachting….

Beleefde groeten enz.

 

 

 

 

(1) Franse franken

(2) details in Franstalige tekst (sorry!)

(3) Peio  zegt: On étaye le t out avec un argumentaire et des exemples –pour l’essentiel, inexacts- ayant un caractère captieux (le Petit Robert dit, en regard du terme « captieux » : « qui tend sous des apparences de vérité à surprendre, à induire en erreur »

(4) Zie Blog 21 september

12:01 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.